THÔNG BÁO v/v đăng ký chủ trì thực hiện đối với các đề tài dự án trong tỉnh Kiên Giang năm 2016

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo đến tất cả cán bộ, viên chức trong toàn Trường TB Số 246/SKHCN-KH v/v đăng ký chủ trì thực hiện đối với các đề tài dự án trong tỉnh Kiên Giang năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT