THÔNG BÁO số 522/TB-SKHCN (đợt 2) v/v đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh năm 2015

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 522/TB-SKHCN (đợt 2) ngày 10/8/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh An Giang v/v đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2015. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT