Thông báo số 11/TM-KHLS v/v viết bài tham luận Hội thảo Khoa học “Nhân vật lịch sử Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư”

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo đến tất cả cán bộ, giảng viên trong toàn Trường Thông báo số 11/TM-KHLS ngày 16/5/2015 v/v viết bài tham luận Hội thảo Khoa học “Nhân vật lịch sử Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư” được tổ chức bởi Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT