Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu)”

Lúc 14 giờ 00’ ngày 24/12/2015 tại phòng họp 1, Khu Hiệu bộ, trường Đại học An Giang Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Chế tạo vật liệu hấp phụ xử lý asen từ tro trấu” do TS. Nguyễn Trung Thành, TBM Môi trường và PTBV, K. KT-CN-MT làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu gồm hai mục tiêu chính như sau:

+ Xác định các đặc trưng của vật liệu hấp phụ chế tạo từ tro trấu (FexOy/ tro trấu_RHA) và khả sát khả năng hấp phụ asen trong mẫu nước ngầm thực tế

+ Xác định dung lượng hấp phụ asen từ nước ngầm của vật liệu hấp phụ chế tạo từ tro trấu so với vật liệu khác trên thị trường

Kết quả nghiên cứu cho thấy FexOy/ tro trấu_RHA có thời gian đạt cân bằng hấp phụ ngắn và cho hiệu quả hấp phụ asen cao hơn nhiều lần so với các vật liệu khác đã có mặt trên thị trường (NC-F20).

Hội đồng đánh giá cao giá trị  khoa học cũng như giá trị thực tiễn của đề tài. Kết quả đánh giá của Hội đồng đề tài đạt 91,86/100 điểm, xếp loại A_xuất sắc và thống nhất thông qua sau khi chủ nhiệm đề tài hoàn thành báo cáo theo ý kiến đống góp của Hội đồng.

 

Á Đông