Thông báo số 92/TB-SKHCN ngày 18/12/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện năm 2016

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi đến tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 92/TB-SKHCN ngày 18/12/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn - miền núi thực hiện năm 2016. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

 

Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT (Nguyễn Thị Lan Phương) theo 02 hình thức là văn bản giấy và qua Email: ntlphuong@agu.edu.vn trước ngày 25/01/2016, để Phòng gửi qua Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đúng thời gian quy định.