Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 07/01/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: Hiệu quả của biện pháp xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”– CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Dũng- Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đánh giá kết quả đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nêu ra trong đề cương và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo trên nhiều giống lúa khác và các loại đất khác nhau khi sử dụng chế phẩm có hoạt chất Brassinolide giúp nâng cao sinh trưởng và năng suất lúa.

Nghiên cứu được thực hiện trên giống lúa IR 50404 vụ Đông Xuân 2014 - 2015, tại đất ruộng phèn nhẹ thuộc thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; hoạt chất Brassinolide 0,01%

Tác giả đã xác định được khi xử lý BRs có tác động làm gia tăng về chiều dài rễ mầm, tốc độ gia tăng chiều cao cây và số chồi lúa trên giống lúa IR 50404 và cho năng suất cao hơn khoảng bốn (04) lần/vụ so với không xử lý BRs với tỷ suất lợi nhuận đạt 1,12. Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành cây trồng và các ngành có liên quan; góp phần tìm ra giải pháp ứng dụng và hướng đến an toàn sinh học trong sản xuất.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 81/100, đạt loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

 

Minh Trí