Buổi giới thiệu các chương trình sau đại học và học bổng của Trường Đại học Công nghệ Thonburi – King Mongkut

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Nhằm giới thiệu với sinh viên Trường ĐH An Giang về các chương trình sau đại học của Khoa Công nghệ và tài nguyên sinh học cũng như các nguồn học bổng của Trường Đại học Công nghệ Thonburi – King Mongkut (King Mongkut’s University of Technology Thonburi – KMUTT), Thái Lan; Đại học KMUTT có kế hoạch phối hợp với Trường ĐH An Giang tổ chức Buổi giới thiệu các chương trình sau đại học về các chuyên ngành có liên quan đến Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh hóa, Quản lý tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng công nghệ thông tin trong việc phân tích dữ liệu sinh học.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  • Sinh viên của Trường Đại học An Giang.
  • Số lượng dự kiến: 100 người

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO, NGƯỜI TRÌNH BÀY:

  1. Thời gian: Từ 10:00 – 11:30, Ngày 10/5/2016
  2. Địa điểm: Phòng họp 2, Khu Trung tâm, Trường ĐH An Giang.
  3. Người trình bày: PGs. Ts. Varit Srilaong, Phó Trưởng Khoa Công nghệ và Tài nguyên sinh học, Đại học Công nghệ Thonburi – King Mongkut.
  4. Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh (có hỗ trợ phiên dịch).
  5. Cán bộ phiên dịch:

- Ô. Trần Ngọc Phương, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT;

- Ô. Võ Hồng Na Uy, Chuyên viên Phòng QLKH&HTQT.