Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 13/05/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường:“Đa dạng hóa sản phẩm nước ép từ Thanh Long ruột Đỏ”– CNĐT: ThS. Trần Xuân Hiển- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm. Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, Hội đồng đã đánh giá kết quả đề tài đã hoàn thành các mục tiêu nêu ra trong đề cương, từ việc tận dụng nguồn nguyên liệu Thanh Long ruột Đỏ chất lượng thương phẩm thấp để chế biến sản phẩm nước ép trái cây tự nhiện bổ dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm từ trái Thanh Long ruột Đỏ, tạo ra hướng mới trong sản xuất chế biến giá trị gia tăng từ rau quả, tác giả đã đưa ra ba (03) qui trình công nghệ chế biến nước ép Thanh Long, Thanh Long Sữa và Thanh Long Lộ Hội.

Đây còn là nguồn tài liệu tham khảo quý báu cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm và các ngành có liên quan.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 77,12/100, đạt loại Khá và thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

 

Minh Trí