Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR”

Lúc 15 giờ 30 phút, ngày 29/12/2017, tại phòng họp 4, Nhà Hiệu bộ, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 số mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR” -Mã đề tài: 16.19.NN- CNĐT: ThS. Huỳnh Trường Huê, GV. Bộ môn Khoa học Cây trồng, K. NN-TNTN.

Nhằm mục đích phát hiện những cấu trúc di truyền khác biệt giữa các cá thể trong quần thể và những biến dị di truyền trong tự nhiên có giá trị của cây Nghệ Đen, đề tài đã đánh giá được tính đa dạng di truyền của 16 mẫu giống Nghệ Đen, từ đó cung cấp những dữ liệu cho công tác bảo tồn, quy hoạch, tuyển chọn, nhân giống và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu quí này.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng là: 83/100, đạt loại Khá và Hội đồng thống nhất cho nghiệm thu đề tài sau khi tác giả chỉnh sửa báo cáo theo như đóng góp ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

 

Minh Trí