Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

Căn cứ Thông báo số 31/TB-SKHCN ngày 09/01/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018; 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế thông báo đến tất cả các cán bộ, giảng viên trong toàn Trường đề xuất danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2018 (nội dung chi tiết và mẫu đính kèm). Phiếu đề xuất của cá nhân gửi cho bộ phận phụ trách nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp.
Bảng tổng hợp của đơn vị gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế (Cô Nguyễn Thị Lan Phương) theo 02 hình thức: văn bản giấy và bản mềm qua địa chỉ email: ntlphuong@agu.edu.vn trước ngày 10/03/2018 để Phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu ký và gửi cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

PHÒNG QLKH&HTQT.