VĂN BẢN TRƯỜNG

Đính kèmDung lượng
24-QĐ-ĐHAG-QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐKH&ĐT TRƯỜNG ĐHAG.pdf494.84 KB
25-QĐ-ĐHAG-HĐKH&ĐT TRƯỜNG ĐHAG.pdf174.01 KB
63-QĐ-ĐHAG-QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH TRƯỜNG ĐHAG.pdf1.17 MB
64-QĐ-ĐHAG-QUY ĐỊNH QUẢN LÝ ĐỀ TÀI NCKH&CGCN TRƯỜNG ĐHAG.pdf922.64 KB
65-QĐ-ĐHAG-QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY GT-TLGD TRƯỜNG ĐHAG.pdf1.02 MB
66-QĐ-ĐHAG- QUY ĐỊNH BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH DUYỆT, SỬ DỤNG TRƯỜNG ĐHAG.pdf557.35 KB
67-QĐ-ĐHAG-DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU NCKH&CGCN TRƯỜNG ĐHAG.pdf2.53 MB
77-QĐ-ĐHAG-QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG HĐ NCKH TRƯỜNG ĐHAG.pdf442.9 KB
171-QD-DHAG v-v dieu chinh cac muc chi de tai NCKH cap Truong.pdf959.85 KB
220-QD-DHAG v-v sua doi Muc C, Khoan 7, Dieu 6 trong Quy dinh che do lam viec cua giang vien Truong DHAG....pdf78.54 KB
431-QĐ-ĐHAG quyet dinh ban hanh quy dinh che do lam viec cua GV.pdf575.63 KB
432-QD-DHAG quyet dinh ban hanh quy che CTNB.pdf1.55 MB
290-QD-DHAG v-v cong nhan de tai NCKH tai TT. NC-PTNT va TT. KHXH-NV.pdf59.86 KB
292-QD-DHAG v-v bo sung Dieu 2 va Dieu 5 trong Quy dinh KT cac hoat dong KH&CN cua Truong DHAG.pdf91.12 KB
293-QD-DHAG v-v ban hanh Quy dinh QL hoat dong NCKH SV DHAG.pdf5.96 MB
294-QD-DHAG v-v banhanh Quy dinh QL hoat dong SHTT va chuyen giao CN DHAG.pdf3.24 MB
QĐ Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học An Giang1.32 MB