Thông báo số 391/SKHCN-SHTT ngày 24/6/2014 về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên trường Đại học An Giang
 

Phòng Quản lý Khoa học & HTQT kính gửi đến toàn thể CB, GV Thông báo số 391/SKHCN-SHTT ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sáng kiến hướng đến thúc đẩy hoạt động sáng kiến, đưa hoạt động sáng kiến phát triển thành phong trào thi đua lao động sáng tạo rộng khắp trong tỉnh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Trân trọng.

Châu Sôryaly - P. QLKH & HTQT