Thư mời số 1940/ĐHQG-KT&ĐG của Đại học Quốc gia TPHCM v/v mời viết bài tham luận Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục: con đường hội nhập quốc tế"

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thư mời số 1940/ĐHQG-KT&ĐG của Đại học Quốc gia TPHCM v/v mời viết bài tham luận Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng giáo dục: con đường hội nhập quốc tế". Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng kính chào.

P. QLKH & HTQT