Chức năng - Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và sở hữu trí tuệ

 • Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
 • Điều phối công tác biên tập, in ấn và phát hành Tạp chí Khoa học.
 • Điều phối các hoạt động có liên quan khác như hội thảo chuyên đề; in ấn tài liệu thông tin về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 • Đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy và sở hữu trí tuệ trong cán bộ, giảng viên trường.

2. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong quản lý và điều phối hoạt động hợp tác quốc tế

 • Là kênh liên lạc giữa BGH trường với các tổ chức quốc tế
 • Hoàn thành thủ tục và quản lý đoàn ra, đoàn vào
 • Điều phối thực hiện và quản lý các chương trình dự án hợp tác với nước ngoài
 • Quản lý hồ sơ du học ngắn hạn ở nước ngoài
 • Tiếp quản tình nguyện viên nước ngoài
 • Quản lý lưu học sinh nước ngoài
 • Dịch thuật các tài liệu phục vụ cho học tập, giảng dạy và NCKH của trường