Nhân sự

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Minh Tuấn Lâm

Email: lmtlam@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1710
 • Di động: 0988.256.414

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Ts. Chau Thi Đa

Email: ctda@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1715
 • Di động: 
CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ DỊCH THUẬT

Trần Ngọc Phương

Email: tnphuong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di Động: 0908.500.885
CÁN BỘ QUẢN LÝ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Phương Mai

Email: ntpmai@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di động: 0949.564.771

Huỳnh Thị Tường Vy

Email: httvy@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di động: 

Võ Hồng Na Uy

Email: vhnauy@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di động: 01677.763.271
CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN KHOA HỌC

Lâm Minh Trí

Email: lmtri@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1712
 • Di động: 0903694468
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nguyễn Thị Lan Phương

Email: ntlphuong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1712
 • Di động: 0939.010.696
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Châu Soryaly

Email: csoryaly@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di động: 0907.666.051
CÁN BỘ QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lê Thị Á Đông

Email: ltadong@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1712
 • Di động: 0919 755 747

Lê Trương Hồng Danh

Email: lthdanh@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1712
 • Di động: 0903.960.505
 

Lê Hải Yến

Email: lhyen@agu.edu.vn

Điện Thoại:

 • Văn phòng: 0766.256.565 Ext: 1711
 • Di động: