Liên hệ

Trường Đại học An Giang

  • Địa chỉ:     Số 18, đường Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Điện thoại:   076.3942678
  • Fax:             076.3842560
  • Website:       www.agu.edu.vn

* Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học An Giang

  • Số 18, đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Điện thoại:   0766.256.565 Ext: 1711 (HTQT); 1712 (QLKH)
  • Website:      www.riro.agu.edu.vn