Thông báo số 1114/STTNSV của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi quý thầy, cô toàn Trường Thông báo số 1114/STTNSV của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật v/v tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 6 (tháng 10/2015). Quý thầy cô vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT