Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Khoa học và Công nghệ-Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trân trọng gửi đến quý Thầy/Cô Thư mời số 21/TM-SKHCN v/v viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học và Công nghệ-Sở Khoa học Công nghệ tỉnh An Giang. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT