THÔNG BÁO số 577/TB-SKHCN (đợt 3) v/v đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh năm 2015

Kính gửi quý Thầy/Cô toàn trường,

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế kính gửi tất cả Thầy/Cô trong toàn Trường Thông báo số 577/TB-SKHCN (đợt 3) ngày 03/9/2015 của Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh An Giang v/v đăng ký dự tuyển chủ trì nhiệm vụ KH&CN năm 2015. Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm. Hồ sơ hoàn chỉnh các thầy/cô gửi về Phòng QLKH & HTQT (Nguyễn Thị Lan Phương) trước ngày 30/09/2015

Trân trọng,

P. QLKH & HTQT